مطالب توسط

بخشنامه: 210/99/55

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06 شماره: 210/99/55 تاریخ: 1399/07/09 بخشنامه 55 99 مواد 119، 120، 123، تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی […]

بخشنامه: 210/99/54

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 شماره: 210/99/54 تاریخ: 1399/07/08 بخشنامه 54 99 ماده 187 و بند 4 ماده 282 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در […]

ایین نامه: 153880

آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور شماره:153880/ت49815هـتاریخ:26/09/1392پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی […]

ایین نامه: 200/17312

علام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی شماره:17312/200/صتاریخ: 04/10/1392پیوست: داردبخشنامه 10292مواد 42 و 43الف مخاطبین/ ذینفعانروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوعاعلام بهای […]

ایین نامه: 190236/ت50324ه

آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شماره:190236/ت50324هـتاریخ:25/12/1392پیوست:دارد وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(ب)تبصره (17) قانون […]

ایین نامه: 192310/ت50353ه

آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390 آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390 شماره:192310/ت50353هـتاریخ:28/12/1392پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در […]

ایین نامه: 835/ت50416ه

آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور شماره:835/ت 50416هـتاریخ:16/1/1393پیوست:   وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفتوزارتنیرو- وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی […]

ایین نامه: 1267/ت50358ه

آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور شماره:1267/ت50358هـتاریخ:17/01/1393پیوست:وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیأت وزیران در جلسه 6/1/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5)بند (ط) تبصره(6) ماده […]

ایین نامه: 4535/ت50357هـ

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور   شماره:4535/ت 50357هـ تاریخ: 24/01/1393 پیوست:     وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی […]

ایین نامه: 4542/ت50386هـ

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شماره:4542/ت 50386هـتاریخ:24/01/1393پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت،معدن و تجارتمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت صنعت،معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) […]